CẦN MẪN KIÊN TRÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ

CẦN MẪN KIÊN TRÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ

CẦN MẪN KIÊN TRÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ
1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới sản sinh hy vọng.
2. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội.
3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết.
4. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.
5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại.
6. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đột phá.
7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công.
8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.
9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch.
10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền.
Khoa Từ Xa EEA – Sưu tầm

Trả lời

0915238189
Liên Hệ Khác