Quyết định thi kết thúc học phần, bảo vệ luận văn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp bằng phương pháp trực tuyến

Quyết định thi kết thúc học phần, bảo vệ luận văn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp bằng phương pháp trực tuyến

Về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần và bảo vệ luận văn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp bằng phương pháp trực tuyến

Trả lời