Thông Báo: Biên Bản Quy Chế Thi 2024

Thông Báo: Biên Bản Quy Chế Thi 2024

Thông Báo: Biên Bản Quy Chế Thi 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA EEA – TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔNG
—————————————–
Nhằm đảm bảo kì thi diễn ra với kết quả tốt nhất, nhà trường yêu cầu sinh viên đang theo học tại Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa Eea – Đại Học Thành Đông thực hiện đúng theo các quy chế trong thông báo
– Trân Trọng –

Trả lời

0915238189
Liên Hệ Khác